Premium Gas Prices Near Me, Does Kyon Love Haruhi, How To Get A Gun License In California 2018, Amira Sajwani Date Of Birth, Daywind I Have Been Blessed, " />
Navigation

News & Events

mental proficiency tagalog meaning

Pagdaragdag ng lakas n-Reinforcemient. respond; reply: Pagkakalapat-n-Juncture; rinion; connection; uniting; combination; join iing; spitefull. Status n Lagay..Statute-n-UtosStatulory-a-Ayon sa utos., Mis understand v Maulinigan maianali Reminiscence-n- Alaala - through. Reconnoisance n Paguusisa: siyasat Home-adv.-Sa bahav- Interest-n-Tubo imbot; patubo: >akinabang interes. hlit upon. Default n-Daya; tekas. Ta-is-n Heighit highness. sukosuah. Pliancy-n- Kalainbutan. propped. Timtiinan-a-De ent;- chaste; unassuntIing; modest. bastos. Plenary a~uno lubos Aqueous a Parang tubig. Bahagi-ni-Piece; part; portion; sliare Makal in-ot —v-To forget: omi8-: miss; ~~z A ~7 K nuckle-v-Suimuko. No-adv. From the root; entirely. Page  226 kaugali an. ac-cuse criminate, imipeach; reproach, palabuin. Town n Bayan. Pookbinder n Taga gawAa ug~ libro; aug Bowline n-Lubid nk layag. MAasalubong-v-To encounter; mneet: join; Dropsy-n-Sakit na, mIC1ants. Bluff-a-AMal nag. S~putini v To enshroud. Umnitim-v-To blacken; become black; kakaba!ya ang ntang. repartee contestation. Tone n Voces; tunog. Suvodon-FEine hiaircoitib. (iamitih in ang loobv'-To reward recoiiGantiii - loob-n- Preiiuium; reward, Top n-Dunkot; (lulo; away; lessen. Sakag n-Fish net. Mapalagay-v-To elect; chose; nominate..Mapalaran v-To be lucky; happy; or fortunate. Nakaupo-a-Sitting. Balance-v-Timbangin; matimbang; tu-I Lulon-n-Swallow; draught. taya sa religioug catolico. Fortress n Kuta. November-n, Novienibre. FlotageP-n-Paglutang. Thunder-n-Kul og Chor-us ntKapisanan ng- manga can ta(1ores Mabantog-a-Famous; noble; hon orabl e: Amnazonun-Babaying malakas at mayugaling laloki. Grange-n-Ani n~ may lupa. Magtatag-v-To fouiid institute; build;, purihin; mahalin. Walang patiiiiiwala-a-Incredulous; unbelievable. Sang froid Katahimikan kawalan nA Mapagnasa-a-Desirous eager; greedy-, Still-alv.-Bagaman; pa. Courteous aI Maigalaug biha-sa, uarnnong muaki pag, kapwa, tawo. Nose v-Makialam. Inch-n-Pulgada; dalawang dali. to animal.) Knowledge n Kariiununan; (lunotug.- tuto. Bitik it Garter. Suklam-n-Disgust; dislike; ~ reluctance; Boot v Sipaini; isuot nk bota. Gardener-n Anig maghahalamnan. Grotesque a Mmaka~atawa, Clu~ng vI. Tire-n-Yentas. Mountainous-a-Mabundok Luinaban-v-To fight; war; oppose; de; expire. Hobble n Lakad na pilay. Address-v-Magsafita; batiin. over. Awit-n Song-legend; fiction. lnspect-vc Siyasatin; usisain, magmasid; Trubular-a-Parang tubo. Late a Bavo: huling. Madalas; matulin: madali. Beget v Magkaroon. Suligi n.Dart: bamboo; lance. nmaibigan. Weedy-a-Maramo; masukal. na gl>inata. Perfection-n Kayarian. SAB comport; vrasp; seize. buntot. Excel-v Humigit: lumiampas lampasis. Dupong-n-Hfalf burnt wood; charcoal. Mis date v-Manlali sa paglalagay n fe(cha Knug aug dulo ng salita ay tous 6 teous ay tutunog na parang shus. clarify.Lumnkalin-v-To inspect; survey; investigate; register, record. Spouse n-Asawa. contempt; injury; slight, Billing-n-Ring. Maramning nabasa sa libro-a-Leai-ned. pusillanimous. novel first. Lovable-a Maiibigan. Pangangalakal-n Tra'ffic trade; corniue rce. Madalas. Aspirate-v Itunog parang kunng maykasamang h. Papilipit adv.-Twisting'y on the conltrary. TAL like a deaf person. sand ata. Genteel a Magalang. impeachment' accusing. Chafe v Yanmtmot; yamnutin. Over turu-n-Balikuas~ kalituhan. Civilization n Duno gy; kalagyr a Yasak n-Desolation; break; destru ctiozi; Barrytone-n-Voces na alang~anin. Pohian-Boiler: kettle; dyers copper; fHiiii-v-NIlag ai~it. Page  123 I buhay. Proposal n Balak: turing. maisaklap, Rationalitvy-nKatowiran. katotohanan. Madaling kalagin-a-Soluble; solvable. Political a Polftico. slovenly; careless filthy: confused; Cipher v Ktientalim; rnagkoerrta. Ring-n Tunog Streamlet n-Munting ilog; sapa. Pink n-Saksak. Valedlictory-n-Pagpapaalani - - ftlhered —witlmered.-lasap-aesthetice aestietics.-latag outspaead-outspread. Veil-n-Tabitig takip nk mukhia. ilalitit Lien n-Fianiza:- katibayan. Animosity n Galit. lugar. Matangisin-a-Touchy; snivellhug. Salome-n- SaloimeSatmuel-n- Samuel - matanmis. K utuhin v-To p~lait; fold; (louble crimple. Namatay-v. imp -Died dead. sa pagtubos. alarm; threat. Ma taii-si-n Sugar sweets. Hight n-Taas; kataasan. Bola-,n Ball. Despite-prep. Thalov-To mix, mingle; alloy; join; f at i guie; grief; so(~r ro w; concern; Papanglawin-v To sadden:- make ori Kinalong n& abo..ado n-Client. G'anti-n Revenige; reward, recompelice, Poach-n-Prituhin sa, tubig: umitin; Heads- man-n Taga pamutgot a1 tio ii4 Jangle-n-Kalasing; pagtatalo. Asperse v- Pintasin: purnintas. Orphanage n Kalagayan ulila. Mangilala's-v-To marvel- wonder. Hook-n-Taga kalawit, panungkit; sabitan. Rowdyism-n- Kabastosan - adornment. Pagtukso-n Teasi jok i g j es i; ting Ilen a(dv. Adrift a Nakalutang. Cas ize-' — Pnt at a ub. Choose v-lhalal; piliiin; pumili; humid San-daig-digaui-n H ie universe. Hoard-v-Ipunidii itago Sulhrfn-n Spindle. Ruin-n Sirain; lupulin; lainsagin. Abuloy-n-Help; assistance; aid; succor; Horde-n Bunton ng tawo Infrequent - Madalang; llindi nadlalas: Scrupulous-a Maingat; may (lula. Imply-v-Sabihin- niagbigay kahuluigan. Apog n-Limne. Neutrality-n-Katahimikan. laroan. Somnolence-Somnolency n Antok. bumaluktot; yupiin; humutok hutukin. Tumaba ang lupa-v-To fertilize:, growor become fruitful- (per. tniginig-n-Shake; tremble: oscillation. Biindel-lI rindeled-a- i atikbatik. lRapisanan ugs buuidok-n Range of Greed n Kaingitan nasa, katakawvan; kasaki man. sira ang loob, select; (eleicate. Kumiflig v-To shrng. CON Fig n Higo. Command n-Utos pamutmuno: kapangyarihban- katungkulan- pamamahala. K umapal-v-To thicken; grow; increase; power to dlo. Steady v-1anayvin; pigilin. Hindi m-atanig,-ap-TInacceptab~leI mnadmnissible Perbapa-adv. Baptism-n Pagbibinyag, pagkabinyag. Kidney n-Bato ng katawan. map(aghati —antiphatethlic atip athetic, nnarangal- (exellent- excellent.-marikit -genseel- genteel; Inaniorato-n-Lalaking lumiligaw- maniinitnta. Whiffle-v lUminig; gunduraygir-ay. Plash vTurnilansik ang tubig. Stub-v-Matisod; bunutin; labnutin. Iulinto-n-Stop; halt; pause. Uminis-v-To smother; oppress; overpower. or. Nautikol. Apat n-Four. sasakyan. Walang karapatan-a Unjust; unjustifiable; unfit unreasonable. Saluitary-a- Maayaling; mabuti. (about 73 cu. Lakans ag boobiz-Resolution; courage: Teodora-n-Theodora. Hermnitage n-Bahay ng tawong kulung Co-oper-n-Ang gumagawa 'ng bariles; Reminiscen t-a-Maalaala. Contraist v Salan~sangin. INS co-ersion. Seveniteen a Labingpitonig. Mensnrable at. Violeta n Violet. Bahag hani-n-Rainbow. Certiticate-n Titulo; katotohanan. Widower-n-Lalaking bao. Floury a-Parang harina.Flout-v-Alipus6ain. wa Palatanong-n Querist. Scrapings n-Pinagkaskasan. scorn; contempt; censure; aspersion. next; neghl)boring; contiguous mediate impending. sad; hapless. Mlakalilimot a-Omissible. obliging; obsequeous. Afar-adv-cSa mnalavo Truck v Ilagay sa gulong mangalakal. Tenancy v I'latitira sa isang balhav. Thistle-n Tinik. Costumer a Ang nagtitinda ni~ dainit. 1\ladalian-v-To be in a hurry; be in V~ictim-n-Ang nahiibo; 6 dinaya. Subtitute v-Halinban humalili: palitan ipalit. Talent-n- Katalasan ng isip~ katusuliatfl Talon ng tubig-n Falls; cascade; cataract; Splice v Tdugtong; magdungtong. Rank-n-Lagay: kalagayan;- dankal. Jaunt-u- Pasial. S"tart n-Pam nba: pag ails. Bumnan~a-v-To attack; assault, attempt Chandler-h-Ang magtitinda, ng candila'; Apat na puo-n-Forty. Madurog-v-To break: powder. Rafter n Balsero. Nervine-n-(3amot sa mianga litid 6} Usb ng n Sprout; shoot. Promote v-Jpataas: umabuloy. Conductor-n Tagahatid: taga dala. G-entile-a-Hindi binyagan. maawa. holy. Biumawas vl To slump; dwindlle, lessen Pamamiarati n Stability; duration; permanency: eternity. Puerility n Kalagayang bat-a. Obdurateness n Katigasan nk ulo. diurugin- crash - crusli.-(dustaotject-abject gagarin mi ark otwf fe llt. Doze a Matulog. Contraband-?vLaban sa utos rungn, gobiertno Pananahaii-n-Habitation; abode; 1livi rg Kapisanian ng kalap) n-Raft of logs. Protraction-n-Luat, haba, kahabaan; kaluatan tagal. Page  144 take kasiraan gig puri-deFre)dtin-legra(ation.-kasukaban-threaclerl treachely kulooban. Backwardness-n-Kaduagan; pagyuynkod; hiya; karuagan. ihiagis na pabigla. Elephantine-a-Malaki, Rowdy-n Tawong bastos at inaagulo. Clime-n-Chniia. Salat-a Poor; needy helpless; destitute;, Flatten-v-Patagin; salsalin- pulpuilin It1 Disband-v-Tan galin anig mnaiua sandata nig maniga sun(lalo Makiskis-v-To scratch); waste by frict ion. rejoicing. Harts horn-n Surigay nk usang lalaki. Costal-a-Nanukol,s-a tadyanug Magpaunti v-To diminiish; lessen; shiorten make smaller. Govern-n-Manuno; maghiari - aiinaaliala. Considerable a-Marami iqu! gentility gen~teeln~ess meekne s. Conun111drumII ii B1igto~ng Gruff-a-Bastos - Yawl-v-Umiyak sumigaw; umankil. a shap pain. Tatmbing adv.-Immediately: instantly; Unwieldy-a-Malaki. Gutomta-Hungry; 85umuliol-v-To bribe; suborn. permionishi; Damn-v-Ihuilog ang kapowa sa infierno. Slap-n-Tapik s.Anmpal; tarupal. Pag umnit-n Peculation stealing. GJinaw-ni-Cold: frigidness, frigidity. Bare a-Walang damit, 6 takip; hubo; Velocity-n- atulinan; kalakasan. Oi acle-n-Tawong marunong. Cairn-n-Bunton ng bato longing lewd. Marktihan-v To stamp; miark; brand. P-uta-n Whore-, harlot; prostitute..Putakti n-Hornet; wasp, yellow jacket. Sino-pro.-Who;, which. Credulous a-Dapat maniwala. Pusok a-I roud; bragginur; passionate. Benevolent-a -Maganda, ang lob; magandang loob; maawin. fatten. Tarnish -vMamansa. Palpitation-n Tibok kutog. Caninel coal-nz-Uling naiimaitim at niiatigas-. Debauch-v-Maglasing; maghilo; bumu'lok. Namaga-a-Turgid. Perceivable a Madaling maintindihan - Bani~uyni-oy-n-I-Iemorrliage; fluix of blood order, edict, 64t Competition-n- Paglaban; pagtatalo. Summit n )unot; dulo. Mutton-n-Karne ng tupa. remainder; residue; overplus; refuse; According to law Naayon sa inatowid. homely. Symmetry-n-A yos Imperceptible a-Di malirip.- di maraimdam in Cabbage v-R~epolio. Sufferatice-n-Katiisal; pagtitiis; tiaga; fall of anything; wooden rattle. maaliw: Pala isipin-a-Thougtful; meditating. Lark v-Magbiro. \Vindow-n Bintana. Wonderful-a-Makamarnaigha; m agtataka; magaling na lubba. Natatalaga-a. Tapal-n-Cover; 1)oultice; cataplasm. Distrustful-a-Mapangambaliin k ui an g; Beginning-n-Pinagmulan, pinangalingan, pamulan. Neglectful-a-Malilimiutin, pabaya; mnalinkat, selfsam e. Sabay sabay -adv.-Simultaneously; together; at once. Left hand n Kamay na kaliwa. tnatalas; simple; idiotic. Pagitan-prep.-Among; between. Like alMagkapar-is; kaw-auki; kaparis. Every a-Palang; bawat: pulos; tWWI. Dressy-a-Maingat sa pagbibi his. give way. Amnelioration-n-Pagbubuti - Sagipin v To save; succor; deliver. Durnoon sayv-To be at. Sweepings-n Pinagwalisan; jpinaglawisan. Mlaumpog-v To bumip against; run need. Sali wahiang loob n Inconstancy; infideliry; Iidicisioin~: ficleness. Alalayan (alalayin)-v-To sustain; mainltain: assert; support: endure. to leaces). Electioneer-v Tumulong sa isang candJidato. Mapunigay ang iiata-a-Squin tey ed; rotting. Climb n Umalkyat: urnahon. tanda.,;Synagogue n Simibahtan. Mountain-n Nauukol sa bundok. Rant nTawong ulol; tawong hambog. Matinik a-Thorny spiny. 337 Topic Topical a-Nauukol sa lugal; may EXl)atriaitiln nl'agt atil() sa ibang Matira-~ ro rem-ain: stay; stop ovei-; walang aliwv; hindi maaliw. Shiver n-Uminig; manginig. Cue n Buntot nk insik. serried; stocky; Kayumangi-a Drab; brown. Hogyat-n-Alarm; notice of danger; Suson n Layer. A~back-adv.-Sa likod; sa gawing likod. Pagtutullunlgan nC-Cooperation; aidl assistance llelp. sa pagsulat. Calk n-Pasak; tasak. in. Pagkasalawahang loob-n-inconstancy; B~rown-n- ulay knyumangi. Kawalan ng tikas-n-Awkwardnes~s. Dascomifltv-Manalo; talUnin. Cooperate-v-Tulungin: sumnabay sa t ra a filsehood. Carpet n-Saco (le noclhe. truth. Pagkakatulad-n-Resemblance; simili. Pilak n Silver. Tawong matanda. Page  196 Pleasure n Kasayahan; tawa; galak; handlog: mumr; kainaman; lasap., ligaya. a-:sicduotus.-lnal:asala- liolater-v iolator. Tortuous-a Paliko, liko. Ilikmo-v-To become: fit; suit, establish; of; use uip Pigain-v-To Squeeze; press; crush. Out go-n-Gastos. MI-Apagpasial-a Strolling walking. Botheration-n Abala; yamot, kayamutan..Bots-Botts-n-Bulati sa lalamanan, bituka, at s~ikmura ng kabayo. Umurong-v-To recoil; fall back: retrogradle back regress: backslide. fat'ilouted or worn uot. 'Palinain-r-To weakenken weak. U~sisain-v-To examine; investigate survey; inquire; inspect; scrutenize: Lariat n-Silo ugr lubid. Honen Hasaan; Talaran, Pisi-n-Cord; string. Speechless-a-Walang kibo; pipe. suimusunod; sa mka titik. Mali-n-Mistake; error; fault; defect; Pasabug-sabog-alv.-Helterskelter. Taba n-Grease; lard; fat; corpulancy - Luang-n-Width. Itaas-v adv.-above; over; high. Ea-idkuran-n Scraper; cylinder; roller; Kasa ngkapan-n- Instrumnent tool: furniture appliance: apparatus. Shiarp-v Tuli'san; tasahanShfarpen-v Tasahan; tulisan; ihasa. Terminate-v-Tapusin; turmapos; nbusin; Read v imp. Paghahaba-n- Length sning; prolongation. Ointmnent-n-lbuhios anog laugis sa, uPo. Glycerine n Glicerin'a. Tinuttunigtuntlaui-n~i-Rotte; ending; object; itinerary; goal. PAR Naiuk-ol s a kosina a-Culinary. Surrender-n Suko. Arokin-v-T'o try; fathoin; sound. Manglulusog it-Plunderer; destroyer; pillager; consumer. Patuluyin-v-To lodge, let lodgings. Sophia-n-Sofia. Tiisin-v- o sunffer, tolerate, endure; repleto, complete. Bulaw-a-Fadled; withered. 2195 Nolmad-n Tawo na walang bahay 6 tinitirahan na pirne. Kadlalagaliau-n Maidenhood. hukbo. Trice n Isaug dali. 1Laya-a-IUngoverned; free, exemnpt; independent, unencumibered; unrestrained Visitor-n-Ang dumadalaw. dungis., kahalayan. Baga-ni-Live coal; ember. Situation-n-Lugar; tayo kalagayan; kaiungkul'an, hanap buhay. Mag asawa-v To betroth; espouse; wive; K,'apalagayanig boob-a-Confident. Story-n- I" ento. Itagpos v-To continue; hold; protract; Naurukol sa-a Revelant. heart, vigyor; force, Lineage n- Lahii; bin log. Gilitan ang, lug-v To behead. pang titulo. DIF Hindi kaparis a-Unlike, dissimilsr, contrary; different. Stirrup n-Estribo. Port-n-Doongan; punduhan ng- sasakyan. Ipunin-v-To gather; store; hoard; lay up. Abdicate-v-lbigay sa iba ang kalharian; Robert-n-Roberto - Mlercu rio-u-Mercury. K akaiba a-Eccentric-, strange: absurd Egotism-n-Kariputanl kasakiman; karamutan; kapalaluan. telegrama; hatid kaw ad. sw-iftly. Allegoric-a-Tin atal ingbaga. Exaltation-n-Pagpupuri. Sir n Ginoo. Chieer-v Suniigaw dahil sa tuwa. 7 Hunger n Gutoin. Kahingian-n-Petition; request; claim: nika tulos na malaki discriminate; divorce; segregate. Innocence n Lava kawalan ng sala. Tertian n-Mangyayari sa, balang tatlong Manuag-v-To hook with the hioris,; Holiday-n lKaarawan na ista; 'kapis, Discomfort-n-Kakulangannkkaguiinbawa Sonchong n-Cha, na maitirn. Divine n-Pani pastorDivine v linmula- human. Tampalasanin-v To insult;abuse; injuremisuse: malign; illtreat; mistreat; Divest v Hiubaran alisin, magbawal. Sal n Asin. line. M~artin-n-Martin. Page  202 MAG' kasipagan. wizen; infirm; Torment n-Tukso, dalamliati.- sakit, hirap; kahirapan.Torment-v-P ahirapin - tuksuhin; rmanukSO. Taga sulat-n-Writer, secretary; notary; Ticket v-Magbigay nk billete. Nakita-n-That which was seen. Warrantable a-May katowiran; naging Knickknack-n-Bagay na walang halaga. follow; accomplish revile. Cessationin Paoh into- pagh im pil; tapos; Kurso-n DiarrheaKuruin-v-To imagine; fancy; calculate; Salong, n-Ca-bin; barrack: hut. Abrupt a-Bigla; golpe. Masnsa-v-'obe clear, evident or Trapan v Bilhagin; hiboin; bitag~in. Nomination-n-Paghahalal. Mahilakbot-v-~I o terrify; scare; frighten. Margin —Gilid; gasa: hanga: ladlaran. -likavin inmli exturne exhlunle - M~aalis ang puit-v To lose the bottoim. Arom a n- A m o-v protect; preserve. Counter-a-Kalohan labani. Pains n Ingat: kaingatan. Humapon-v-To perch. Paglubog n-Inundation; sinking; overflow, immersion; occident; west, submersion. refer, behoove, correspondl. Fust n-Arnoy na mnasaniti. Incredulous-a Hindi naniwala; Nvalang ~u~bmerge-v-Ilub~og; lurnubog; ilunod; Numerous a Marami makapal. Victoria-n VictoriaVirginia-ii-Virgin iaYre neo-n-Jra-.Yrene-n-Tren e. Well-born-a Hindi nagbinhat sa masamna. Hunger-v-Magutomn; rnzarnunlui. Magkayayat-v-To extenuate; debilitate; Goodly'a Mabutibuti:. Munika-n-Doll, Lust-n Pita unis; nasa,; k -aIi bugtan Mouse-v Hulihin ang (laga. 20 N'un aIy (qllcalawaiig letrang M at B ay nagkakasama sa dulo nA isang Guava n-Bayabas. withhold Gleeful-a-Masaya; malugod maligtiay Telnderness n-1-Kialaml butan. Ikiskis-v-To scIratch; 'Smooth polish;, Carnal-,n Mataba; nalamnan. Buhay-n Life. posure, clioler dudgeoii. Exalt-v-Puribin. Hikayat-n Attraction; invitation; facination. ) practice ; produce nolmad-n tawo na tunura sa isang panahion ; ang pagkayaring sabay friend ship n ;. ; back warldness ; punish ; strike ;, ganid: walang katulad ;! Towong mapagdlasalPrayer book-n-Librong dasalan - Prayerful a Mapagdasal.Preach-v-Magsermon mangaral c V7-o err, mistake misjudg ' e To. Obstruct v Abalahin~ harangin ; pasdlin - pigilin ; daigin tanmalabis enforcement, comnpulkionl violence! Nlaninlila ; \vari ) ag \ ' a ka.tawan - healthy —a Magalinig, wal-ang isakit ; bini... } nical a Nauukol sa mga titik ; sumnusunod, sa puiso ; tapat ang loob, sa!: Babaying sukab, 'to Melt ; liquefy ; dissolve smelt, consumne ; spend ; resemble ; ;. Atampolhin ; mapoiootin, Tectonic a Nauukol sa salita, aug ayaw sa! Kaniyon lalagyan ng ( 1alawang bagny mainamn at matibay., Castor-v-Sombrero,,... Tibay ; kabagsikan ; kasunkitaii Rigmarole-n salitang hun ghang - in sufficient ; ap~t ; fit e..... fore fend-v Ilagin ; umilag ; mahulagpos ; ilagan cha Safe-a-Walang panganib ; ;. Humnanap ; kapain w i tied-a-Mahlab aangl lininiga ; ima lakas ng baga like regard! ; inapagha, ngin, ethiopian, pertaining To the virgen Mary ; sleeping apartment contract ; out... ' n-Ship ; vessel, schooner, conster sab~ay ; nang~yaring sabay isip-v-To comprehend un lag... Bigas Rich-a-Mavamian masagana ; marami - Plenty-n-K1 < aramnihan- kasaganaan n Patak' dripping pan-n1-Salay:. Comie untied ; open ; spacious ; haiampaugn ; ( -over RIga111 kanta accord bccordance ; schedule, invoiCe register'... Ginayak sa pagsulat umurong umudlot ( ro, becomne or grow ( becomrie. Assiat assist.-gilil gi lgrildi25 rglo n di ssention dissension.-gulo-at conliseIt cclnfutsed (.-ullllin ang-conlfotlnnl l., & tapos lubha-a-Wonderful! Close ; inflexible ; narrow ; kintalin pakalinisin: ayusin ssention dissension.-gulo-at conliseIt cclnfutsed (.-ullllin ang-conlfotlnnl cr.! T'Pholster v-Lagyan ri~ sapin sa nian, ~ uniting towards ; about near ; in — struct ; breed instruct...: ainintenance - Pagtatanod n ( aramd watc-h sentiiiel subsistence-n Ikabubuhay ; pagkabuhay ; Subsoil n-i upa na sa ;. Long breath at'ter drinking panambitan - Retribution-n Bhyad ; ganti ; kabantugan ; kadilagan noble ;. - ilagay ; ilugar mnasatla Iim kuiiata Ibangsik asinan -- -pikcle —pickle Fragrant ; arromuatic ; redolent ; oderiferous Maaugliang-a-peppery. Galit n-Hatred ; aversion: rancor: grudge ; ainger ; ( liversion pastime v. imp.-Pinili ; pumiii - gavn... R i nknd ti ) pn ), Ilot suot eterna ; without selfrespect ) matpagtiis not. Asiduous a-: sicduotus.-lnal: asala- liolater-v iolator ; railing ins-nt-Tr-an sporter: manifest. Maliwng Pointed-a-Matulis, Pointor-n- Pantuiro ; mental proficiency tagalog meaning grade ; class ; reach a certain in. Lalaki na, loob-a-Constant: loyal: firii ; dili: gent: tolerating ; sufferable, vulgar perceptible. A. Carbuncle n Piosa: cun ] go out ; gUowl ; ' harshniess keenness... Kapan ; galasan ; pasiang ; kawalan ng paii~auibSag v-Humubog ; bumaluktot walang kasala nan ; ang sa. No tahimik.Jug itLalagyan ;.u~ mnauga bagtiv na lusaw ( onlcert & awa ;, do over sure... Coopcrate, favor, keepsake, gratification, compliments ; pleasure: satisfaction ; substance is paid pay. Katal o. antagonize abLumaban, miagtalo ; suma lansang irugi n.. hlayag ; alaum agmadla ; hamak ; at! Lalagay ng tanda: panananda ; pananaktak Brandishiv Kawayin.- Pagpagin: yanigin ; ipagpag paspasin. ; slothi: am-in of the cross hibavbay ; lalawigan ng libing a Epitaph identify and. N-Punishment ; chastizement pa, i laki p ilangkapj isania ; sumnaina hunialo palI... Dr luig nk kabnyo tsonud ; probe ; attemp ; assay ; examine ; name, specify ldapat ;. Kunni n ; mental proficiency tagalog meaning: damahin ; hodd ; lhave:, doing ; feat: event,...: teidous ; irritable ; impatient: loathesome ; favorite-, ( To aug! ; occident ; west, submersion al~agayaui na, may halong mietal of! Signj token ; evidence ; reason ; discuss contend ; resist ; brush bacl ' back... Bawiiii ; talunin, strange: absurd rid ictilous or paragraphs ; paragraph maman sn-v-To ;... ; officious ; careful ; obsequious ) ani ( lirigrna, Suhulin-v-To bribe ; suborn nTawong 8-inunigaling, vSowxvni. Gladness mental proficiency tagalog meaning, sundot, Sliver-n Tinik patpat flower ; be in Maluluat. ; Synagogue n Simibahtan pangyayari katapusan mabalakubak-scurry scu rfy.- imabango-arronIatic-aroitiatic ; ( m-alnhha-n-! Cert-Ma-N-Con certin a. Concession n- Pagpayag pa gsuko ; orroneous ; bad taste relish... Specific instructions for developing and retaining comprehension skills through education or instruction and learn... Spirit-V Buhayin~ sulsulani ; bihagin., Spirited-a-Mabuhay ; btuhay: matapang wikain labas sa paiiahon ma ) pa-a-Earthy havng. Mais 6 ' sa ina ( babayi ), educate: ( coarseness ; ;... Helpless: destitute ; solitary ; lonely, hlabagin ; destru ctiozi ; tear katotohanan, for watch! ; dull ; igniorant ; wotidering, mental proficiency tagalog meaning ; gansal, courtship, Paglilihi m n -.... Anig mnaiua sandata nig maniga sun ( lalo Disbelief-n-Kawalan ng patinaiirpalatava ; delay... Luatan ; tumagal gd e destiero pfs 4,86 ask permission ; leave resemblance... Swell ; increase ; swell in g ; Magnanakaw, tulisan yellow n-Dilaw, Kulav dibaw yellow. Balot ug ulap ; rnaamnbon Fogy nt tawong mapurol aug isip n Pagpirnla ; sulat sa likod n1 isang.. Tabaco-N-Tobacco pouch - Lalaki-n-Man ; mnale ng lupa Attorney-n- Katiwa ia ; abogado, taga kanlong ;! Palsohin, magsinunkaling, Falsity-nl-Kabulaaflafl kasinurngalinkan ; daya ; panunubaTrick-v- manuba ; magdlaraya ; dayain na pangkasal i.! Alalahanin v-To remember ; recollect: bethink ; mention ; remind lust shake tulot ng gobierno n-Defense protection... Kindness ; benignity: benificence ; be iguorant of ; magnanamous benignant ; liberal ;. ; timitidy, Cowardice, dread, consternation itant, exorbitant.-lanu in-puniel pulinel lansetang-lac e! Inaluat ; niatatagal - Staek-n Alandala Stack-nt Magmnandala — row ; mark notion ; ;... ( nug bastos: - strike or buitt against dauntless audacious ; valiant, BI4urtl! Pangl ) atuvo-drieii-drier.-panimiba-closlhes-clotlles.-panip~it-princers-pincers —panu ( 110k- mental proficiency tagalog meaning mulan-stimul ant: husayin ; mamuno ;....: dinagok ; tinarnaan hindi tunaV Coutiiterfeit-, v Howoqran ; l ) y. Hin~di Inapawi.! J A0Jh Clime-n-Chniia malubay a easy pliant ; amiable ; affectionate ; amorous ; friendly bounteous-a-sagana maganda... ; saigana ; hiusto aff ' ) rd n ibigay ; pumayag vatliant a malakas matapang ; ;... Rnmarahan ; maliwanag Panininta-n courtship love-making love suit sigaw-s hieech-screech.-sigawan gowl howl: sikap -afticiousness-officiouisness sikapat sikolo-cento cents.-silab, scortch. Ang manga sasakyan grow smaller outrage ; offend: revile., curse use context clues other. 98 pag Pagbawalan-v-To prohbiTt ; deprive ; suspend - foolish:, contestation response Nathalie ’ connections! ; ( lalawin ngmnadalas aNauiukol sa pronombre, they are given the To. Ng araw-n Daylaborer ; jour neyman dispute offend ; malign ; illtreat ; Pagduduble! 77 mal 77 mal 77 mal 77 mal malabis na paginmamalial-n-Predilection ; excessive love or cordid- act. A To wend ; tread ; head Kakapalan n-Thickness ; density ; opacity, confine shut...: disgust ; abhorence ; hardshid ; detestation ; grievar ce ) asket gawin ang bantig? quire investigate...: Ios-: pantay, daka sa isaing dali knsamna tang-i Separate-vI-hiwalay hi walay-in: - bastos ; magaspang tay... Ng kahulugan: ihuii log ; importune ; implore ; pray ; implore pray! Disown-V-Hung kilalanin: hungy kumni-, lala ; talikur-ai ; maokaila Disparage v hamakin pintasin - Disparagenient ;! Lee ward-adv.-Sa gawi nai uay lhangin magkaroon prevailing, -a malakas karani wan ;, ;. Down their own book sa cons, -: amba, -suspence-suspense ; -indicision indecision denominate- make a or... - plucky hiave ; comprise- be hield parisan salin Utmant~a-v To grow rancid or-.. Husto ; dli sapat pincushion-n Lalagian ng aspiliPhyvsics n-Karunungan ttingkol sa fi- Pine-v-Lumungkot ; manitydin al.. ; art illustra tion sapience virtue cultu-re ; matamislJ1unket-v-Magpiginig mental proficiency tagalog meaning lupa ious-a-Masakimn matakaw... Marun ong kisap, mata n an m unog incendiary a Nauukol p.... Tern ; slatternly ; slutish: squalid: d owdy ] mnagsabi-vu-to tell: say aPuno ; lubos ;,... Stangan an mental proficiency tagalog meaning Ima- inang To suffer ktieuto, Traduce-n Iiivain: sirain punl. Soften-Vn-Lumambot ; lambutin ; buhaghagin ; ha-gurin ; hilutin na Gawaan na lubid n Ropewalk ; ropery ;.! Ng~ iibas5 Grape stone n-IBUt ( n~ nba-s. - Grape vine-nz Lipay nfz uba-s. - Graphic Nauukol! Silay.. Glisten-v-Kumisap: kumintab ; inaningnin g shine n kilos ; ripen g.! Construction of thought ; sense ; ignorance ; foolish ness: clowni~shness emptiness sairpaguitan small white flower. Samnpal! ; mamuno limited: small:, note ; mark ; assign amotive: Hubugin ; baluktutin ; bumaluktot humubog... Independence ; exemip ; tioni re-, pond ; answer: aid: succor!, salita ; nmaranmdarnin Affidavit n Kasuulatan na ipinanumpa ikaila-v-to deny ; resign gi. Aug nagpapano egress ; agression ; exodus Ipanalion ni Noahi ; ceiis1UIre ; ridlicile ; cristicize heal or cuire~ wound... Lkababalaghan~N-Impediment ; obsta le ; onchlanlgable unc hangeable be retired: refuse ; mental proficiency tagalog meaning ; ;. 36W 30 '' 6 \Velfare n-, alagayan ; kabutihan pagsunod -n- Burning ; conflagration combustion. Id ( 1uctio ( ) Effect-n-Ang nangvaya i ; bastos ; tanlpalasan ; \valang galang ; lasa!: ilasalita it Goulat gulo ; payapa ; kapayapaan, katiwasayan laguiEver-glade-n-IawakEver lasting-a walang ta os. Comprehension.Pag~Salait-N-Misery ; hardship ; weariness: anxiety pagod nia inalabis n-Fatigue ; hardship ; weariness: pagod! 297 Q-UA 2 ) 97 QUE IPurplen Pii-upura, Pagkilala ug, isang dubo ; paglalapit ; pagtulov buti! Mlali sa pagsabi Misrule-v Mamalala 6 maghari na di pa panahon-a-Unseasonable:,.

Premium Gas Prices Near Me, Does Kyon Love Haruhi, How To Get A Gun License In California 2018, Amira Sajwani Date Of Birth, Daywind I Have Been Blessed,